Misja żłobka

MISJA ŻŁOBKA

Placówka „Zielony Żłobek” to wyjątkowe miejsce, w którym:

  •  tworzymy dzieciom komfortowe warunki do wszechstronnego rozwoju;
  • wyzwalamy aktywności i energię dziecka;
  • wyposażamy naszych podopiecznych w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać dalszym stawianym im wymaganiom, w tym podjęcia dalszej edukacji przedszkolnej;
  • wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców;
  • stwarzamy atmosferę bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania, w której dziecko bawi się i uczy;
  • zapewniamy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka, budzimy jego ciekawość świata;
  • kształtujemy i rozwijamy postawy twórcze;
  • stosujemy metody aktywizujące i rozwijające zdolność twórczego myślenia;
  • wyrabiamy w wychowankach postawę śmiałą, otwartą wobec ludzi i otaczającego świata;
  • kształtujemy poczucie przynależności do grupy;

WIZJA ABSOLWENTA ŻŁOBKA

Nasz absolwent to dziecko, które dzięki zdobytej u nas wiedzy i umiejętności jest w pełni przygotowana do podjęcia dalszej edukacji w przedszkolu.

CO NAS WYRÓŻNIA?

  • bezpłatny zestaw zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci:
    • rytmika;
    • terapia logopedyczna;
    • gimnastyka ogólnorozwojowa;
  • doskonałe zaplecze logistyczne:
    • własna kuchnia, w której zespół przygotowuje smaczne, zdrowe posiłki dziennie, uwzględniająca potrzeby żywieniowe dzieci;
    • 2 sale zabaw, doskonale wyposażone w pomoce edukacyjne, zabawki i sprzęt audiowizualny;
    • zaangażowany zespół pracowniczy, który jest zorientowany wyłącznie na dobro dziecka;