Zielony Uczeń – edukacja przez wsparcie

Zielony Uczeń – Edukacja przez wsparcie

Tytuł projektu: ,,Zielony Uczeń – edukacja przez wsparcie”
Numer projektu: RPDS.10.02.01-02-0151/21

Celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych w okresie od 01.02.2022 roku do 31.01.2023 roku przez minimum 80 uczniów (38 dziewczynek i 42 chłopców) ze Szkoły Podstawowej Zielona Szkoła w Lubinie.

Projekt odpowiada na następujące potrzeby zidentyfikowane w indywidualnej diagnozie potrzeb edukacyjnych Szkoły Podstawowej Zielona Szkoła:

1) Potrzeba nadrobienia zaległości programowych w zakresie nauki przedmiotów szkolnych.
2) Potrzeba rozwijania uzdolnień i zainteresowań edukacyjnych wśród najmłodszych uczniów.
3) Potrzeba podnoszenia wśród uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
4) Potrzeba wyrównywania deficytów wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi oraz edukacyjnymi.

Grupę docelową projektu stanowi 100 uczniów (48 dziewczynek i 52 chłopców) Szkoły Podstawowej Zielona Szkoła w Lubinie.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

1) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: matematyka, informatyka, język angielski, język niemiecki, geografia, fizyka, biologia, chemia.
2) Zajęcia rozwijające uzdolnienia: robotyka, kreatywność, język francuski, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy w grupie.
3) Zajęcia specjalistyczne: logopedia, integracja sensoryczna, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna.
4) Zajęcia pozaszkolne: 4 wyjazdy edukacyjne, 2 obozy (naukowy i językowy).

W rezultacie realizacji projektu co najmniej 80 uczniów (38 dziewczynek i 42 chłopców) ze Szkoły Podstawowej Zielona Szkoła w Lubinie podniesie kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy.

Wartość projektu wynosi 517 950,00 zł w tym wkład z Funduszy Europejskich stanowi 85 % (tj. 440 257,00 zł).

Rekrutacja uczestników projektu zostanie przeprowadzona na początku II semestru roku szkolnego 2021/2022 (01-14.02.2022 r.) oraz na początku I semestru roku szkolnego 2022/2023 (01-14.09.2022 r.) na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie wypełniają następujące dokumenty zgłoszeniowe (które dostępne są w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły): formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Regulamin 1
Regulamin 2
Regulamin 3

Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Harmonogramy zajęć:
Harmonogram