O nas

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Wiosna w Lubinie

Powstała po to, aby wyjść naprzeciw coraz liczniejszym i bardziej złożonym problemom rozwojowym, językowym i edukacyjnym małych dzieci. Pragniemy zapewnić naszym klientom wsparcie oraz kompleksową terapię zaburzeń rozwojowych, ponieważ wiemy, że gdy choruje dziecko, choruje cała rodzina. W tym celu zgromadziliśmy specjalistów z różnych dziedzin, których wiedza i umiejętności zastosowane we wspólnej terapii dają efekty. Chcemy także dać Państwu możliwość wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy rodzicami i specjalistami w ramach szkoleń, warsztatów oraz grup wsparcia. Nasze założenia to praca zespołowa przy aktywnym udziale rodziców.
Terapia dziecka nie jest drogą, którą musimy iść samotnie. Razem możemy zrobić to, czego nie jesteśmy w stanie zrobić sami.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Wiosna działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Wydawane przez naszą Poradnię opinie są honorowane we wszystkich typach szkół na podstawie art. 71b ust. 3b, art. 71b ust. 2a, art. 16 ust. 10, art. 16 ust. 4, art. 16 ust.2 w/w ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1491)

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Wiosna jest wpisana do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych w Lubinie
Nr zaświadczenia DES.4430.7.2014
Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.