Misja i cel przedszkola

Misja przedszkola

Naszą misją jest wspomaganie intelektualnego, emocjonalno-społecznego i fizycznego rozwoju dziecka uwzględniając jego możliwości psychofizyczne, indywidualne upodobania i zdolności, szanując jego godność i potrzeby, w atmosferze bezpieczeństwa moralnego i materialnego, szczęścia, miłości i zrozumienia.

  1. Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb.
  2. Uczymy wrażliwości na potrzeby innych.
  3. Kształtujemy umiejętność niesienia bezinteresownej pomocy.
  4. Wykorzystujemy naturalną potrzebę działania dzieci stwarzając takie sytuacje, które wyzwolą u nich przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania.
  5. Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci.
  6. Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.
  7. Stwarzamy przyjazną, domową atmosferę oraz zapewniamy optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci.
  8. Zaspokaja potrzeby dzieci, wspieramy w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.
  9. Stwarzamy atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności rozwijając swoją osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata.

Wizja Przedszkola

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych. Nasze cele i zadania realizujemy poprzez współpracę z rodzicami i wzajemne zaufanie, kierując się takimi wartościami jak: szacunek, odpowiedzialność za innych, tolerancja, dobre samopoczucie dzieci, co znajduje uznanie w ocenie rodziców. Kwalifikacje i umiejętności nauczycieli, stosowane przez nich programy, aktywne metody pracy i nowatorskie rozwiązania, gwarantują wysoką jakość pracy placówki. Formy współpracy z rodzicami integrują rodziców i nauczycieli. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń dopełnia działania dydaktyczno-wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę naszej placówki.

Monitoring

W celu zapewnienia bezpieczeństwa informujemy, że  placówka jest objęta monitoringiem wizyjnym.